วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มอบพันธ์ุปลาน้ำจืดให้แก่ทหารผ่านศึก


                      
               วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๐ นายจรัญ   ไชยฤทธิ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ก.บ. พร้อมด้วย      พนักงาน ผศ.ก.บ.มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน  ๖,๐๐๐ ตัวให้กับ พลฯ ชวน  หนูช่วย ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๔๘๓๘๘/๒๘  ณ บ้านเลขที่ ๘๙ ม.๗ ต.คลองท่อม อ.คลองท่อม จว.กระบี่   

                วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๐  น.ส.พรรษอร  อุทธา เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ก.บ. พร้อมด้วย  พนักงาน ผศ.ก.บ. มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด  จำนวน  ๑,๐๐๐ ตัวให้กับ พลฯ หม่าหรัน  นนทรี  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป ๐๐๐๙๙๖๒/๒๘  ณ บ้านเลขที่ ๑๗ ม.๒ ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่   

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มอบเครื่องนอนให้แก่ทหารผ่านศึกฯซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สมศ.


                       เมื่อ ๖ พ.ย.๖๐ พ.ท.มลชัย  อยู่ยืด  รอง หส.ผศ.ก.บ.  นายจรัญ  ไชยฤทธิ์  หัวหน้างาน                 สงเคราะห์ ผศ.ก.บ. และพนักงาน ผศ.ก.บ. ได้เดินทางไปมอบเครื่องนอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศมส.
       พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๘๐๐
.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ พลทหารวิจิต พัสเด็จ         ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ป.๐๒๔๘๖๑๖/๓๖  ณ บ้านทุ่งยอ ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่               ซึ่งได้รับความความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัยและมีฐานะยากจนอยู่อย่างอัตคัดขัดสนออกหน่วยเคลื่อนที่ครั้งที่ 4/61


                     เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเจตนา  อารมณ์ดี  ประจำ อผศ. รักษาการ ผช.หส.ผศ.ก.บ.             พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ก.บ. ได้เดินทางไปออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการ อ.เมืองตรัง จว.ตรัง                        เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเจตนา อารมณ์ดี ประจำ อผศ.รักษาการ ผช.หส.ผศ.ก.บ.
           ออกเยี่ยมเยียน อส.ทพ.วัน ปัตตานี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๔๓๗๙๙/๓๙ 
           ณ  บ้านเลขที่ ๓๒  ม.๓  ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จว.ตรัง  ซึ่งมีสภาพร่างกายพิการด้านการเคลื่อนไหว -                           แขนขาอ่อนแรง เนื่องจากป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์


     เมื่อ ๒๖ ต.ค.๖๐ พ.ท.มลชัย  อยู่ยืด รอง หส.ผศ.ก.บ. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ก.บ. เดินทางไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง สวนสาธารณะธารา เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ 
วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/61

    
    เมื่อ ๒๕ ต.ค. ๖๐  นายจรัญ  ไชยฤทธิ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ก.บ. และพนักงาน ผศ.ก.บ.
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ๓/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม อบจ.พังงา  อ.เมืองพังงา  จว.พังงา

บรรยายสิทธิทหารก่อนปลดประจำการ


เมื่อ ๑๙ ต.ค. ๖๐ นายจรัญ  ไชยฤทธิ์  หัวหน้างานงานสงเคราะห์ ผศ.ก.บ.  
           และพนักงาน ผศ.ก.บ. บรรยายสิทธิทหารก่อนปลดประจำการ จำนวน ๘๖ ราย               
พร้อมทั้ง มอบบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก จำนวน ๒๖ ราย  
พัน.ร.๔ กรม ร.๒ พล.นย.  อ.เมืองกระบี่  จว.กระบี่  

ออกหน่วนสงเคราะห์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/61


เมื่อ ๑๘ ต.ค.๖๐ นายจรัญ  ไชยฤทธิ์  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ก.บ. และพนักงาน ผศ.ก.บ
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ๒/๒๕๖๑  
ณ  ห้องประชุมอำเภอเมืองกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่

นายจรัญ   ไชยฤทธิ์  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ก.บ. และพนักงาน ผศ.ก.บ.
ออกเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ จ.ส.อ. โชติพัฒน์  สุขมา  
ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๐๐๗๘๙๓๒  
ณ บ้านเลขที่ ๑๗๕ ม.๑๑ ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่
นายจรัญ   ไชยฤทธิ์  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ก.บ. และพนักงาน ผศ.ก.บ.
ออกเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ จ.ส.อ. ประทีป  แสงทอง  
ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๐๐๘๒๐๑๓  
ณ บ้านเลขที่ ๒๗  ม.๑๐  ต.กระบี่น้อย  อ.เมืองกระบี่  จว.กระบี่เยี่ยมเยียนและสอบประวัติสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึก ฯ

       
            เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๐ นายจรัญ  ไชยฤทธิ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ก.บ
พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ก.บตรวจเยี่ยมและสอบประวัติสภาพความเป็นอยู่
พลทหาร ช่วง  อ่อนพูล ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๒๘๒๖๐/๑๖  
ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสมัย สงครามมหาเอเชียบูรพา (ในประเทศ)
ณ บ้านเลขที่ ๖  ม. ต.ท่างิ้ว  อ.ห้วยยอด  จว.ตรัง 

นายจรัญ  ไชยฤทธิ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ก.บพร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ก.บ
ตรวจเยี่ยมและสอบประวัติสภาพความเป็นอยู่ ของ พลทหาร บุญมา  ดำจุติ  
ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๗๘๗๖๗/๒๕ ซึ่งพิการตาเลือนราง 
บ้านเลขที่  ๙๓/๔ ม.๖ ต.กะลาเส อ.สิเกา จว.ตรัง 
นายจรัญ  ไชยฤทธิ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ก.บ. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ก.บ.
ตรวจเยี่ยมและสอบประวัติสภาพความเป็นอยู่ของ อส.ทพ. บุญยัง  ถุงมณี  
ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๒๘๓๖๐๐/๖๐ ซึ่งพิการด้านการเคลื่อนไหว  บ้านเลขที่  ๕๐/๑ ม.๕ ต.ช่อง อ.นาโยง จว.ตรัง 
นายจรัญ  ไชยฤทธิ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ก.บ. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ก.บ.
ตรวจเยี่ยมและสอบประวัติสภาพความเป็นอยู่ของ พล ฯ ประสิทธิ์  เกื้อรอด  ทหารผ่านศึก -
นอกประจำการบัตรชั้น ๔ เลขที่ ป.๐๐๐๙๙๕๗/๒๐  ซึ่งพิการตาซ้ายบอดสนิท ตาขวาเลือนราง ณ บ้านเลขที่  ๗ ม.๑ ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จว.ตรัง 
 นายจรัญ  ไชยฤทธิ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ก.บ. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ก.บ.
ตรวจเยี่ยมและสอบประวัติสภาพความเป็นอยู่ของ พลฯ วรรณะ  แสงลำปำ  
ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ป.๐๑๖๓๒๓๖/๒๙  
ซึ่งพิการขาด้านซ้ายหัก มีแผลติดเชื้อเรื้อรัง 
ณ บ้านเลขที่  ๖๗/๑ ม.๕ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จว.ตรัง